Zatrudnienie w Polsce 2013 - konferencja

Warszawa

rozpoczęcie

W dniu 25 listopada 2014 r. IBS uczestniczył w konferencji CRZL i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej poświęconej ostatniemu raportowi "Zatrudnienie w Polsce 2013 – Praca w dobie przemian strukturalnych".
Konferencję otworzył Tadeusz Gospodarczyk, zastępca dyrektora Centrum Rozowju Zasobów Ludzkich. Następnie głos zabrała p. Małgorzata Sarzalska, Dyrektor Departamentu Analiz i Prognoz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, która zaakcentowała najważniejsze kwestie omówione w raporcie. Zauważyła, że istotną cechą ostatniego raportu jest próba wybiegnięcia w przyszłość i diagnoza przemian w strukturze zatrudnienia, jak będzie miała miejsce w kolejnych latach.   W pierwszej części konferencji omówiono zmiany struktury popytu na pracę. Jan Baran zauważył, że polski rynek pracy nie wyróżnia się tutaj niczym szczególnym – podąża za globalnymi trendami. Obserwowany jest spadek popytu na pracę manualną, a wzrasta popyt na pracę analityczną. Trend ten wynika z automatyzacji produkcji, dzięki której część pracy wykonują maszyny. Jan Baran zauważył również, że w stosunku do zachodnich sąsiadów, jak i do Czech nasz rodzimy przemysł jest mniej nowoczesny, co powoduje, że jest jednocześnie mniej produktywny.   Najistotniejszym sektorem zatrudnienia jest obecnie przemysł i usługi. Znaczenie przemysłu stopniowo jednak maleje, zaś znaczenie sektora usług  stale wzrasta w miarę rozwoju technologii i zapotrzebowania na umiejętności analityczne i interpersonalne. Następnie głos zabrał Maciej Lis, który omówił podaż pracy ze względu na proces starzenia się ludności a także tendencje edukacyjne w Polsce. Obecnie Polska ma bardzo wysoki współczynnik solaryzacji, jednak wybierane są głównie kierunku społeczne i humanistyczne. Maciej Lis zauważył, że Polacy rzadko szkolą się po ukończeniu edukacji, stąd mają problemy z elastycznością na rynku pracy. Kształcenie przez całe życie jest istotne ze względu na stopniowe starzenie się ludności, co spowoduje, że aktywność zawodowa będzie ulegała przedłużeniu.   W drugiej części konferencji prelegenci z WISE – Sonia Buchholtz oraz Maciej Bitner – omówili ostatnie części raportu Zatrudnienie w Polsce, traktujące o zielonych miejscach pracy oraz o wpływie rozwoju technologii na przyszły rynek pracy.   Konferencja zakończona została rekomendacjami dla polityki publicznej, które wygłosił Piotr Lewandowski, prezes IBS oraz dyskusją.   Zapraszamy do zapoznania się z raportem Zatrudnienie w Polsce 2013 – Praca w dobie przemian Strukturalnych oraz z prezentacjami udostępnionymi poniżej.
wszystkie wydarzenia