Dualny rynek pracy, płaca minimalna i nierówności - konferencja międzynarodowa

screenshot

Warszawa

rozpoczęcie

zakończenie

Relacja, prezentacje, nagrania poszczególnych wystąpień - już dostępne.
W dniach 8-9 października w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja „Dualny rynek pracy, płaca minimalna i nierówności”, zorganizowana przez Instytut Badań Strukturalnych. W konferencji wystąpiło ponad 20 ekspertów, reprezentujących organizacje międzynarodowe i renomowane jednostki badawcze.   W trakcie pierwszej sesji dotyczącej przyczyn dualizmu rynku pracy omówiono między innymi obecną sytuację na polskim rynku pracy, szukając przyczyn dużej powszechności kontraktów czasowych i podejmując próbę oceny, w jakim zakresie stanowią one dysfunkcję rynku pracy - Joanna Tyrowicz, Uniwersytet Warszawski. Poruszono także temat instrumentów prawnej ochrony zatrudnienia oraz potencjalnych skutków zmniejszenia prawnej ochrony zatrudnienia w Polsce - Jörg Peschner, Komisja Europejska. Jedno z wystąpień dotyczyło ekonomicznych argumentów stojących za powiązaniem wysokości odpraw ze stażem pracy i wpływem takich rozwiązań na wynagrodzenia oraz zwolnienia z pracy - Pietro Garibaldi, Uniwersytet Turyński, Collegio Carlo Alberto. Zwrócono również uwagę na reformy rynku pracy mające znaczenie problemu dualizmu rynku pracy, które w ostatnich latach miały miejsce w krajach europejskich. Omówiono też inne czynniki pozostające w związku z jakością miejsc pracy, takie jak niepewność gospodarcza, otoczenie biznesu, czy poziom kapitału ludzkiego - Clemente Pignatti, ILO.   Drugą sesję pierwszego dnia konferencji poświęcono potencjalnym zagrożeniom wiążącym się z występowaniem dualizmu na rynku pracy. Na przykładzie Hiszpanii pokazano, że ułatwienie zawierania kontraktów terminowych w 1983 roku sprawiło, że osoby dotknięte tą zmianą były w długim okresie dotknięte gorszymi perspektywami zawodowymi i niższymi wynagrodzeniami - Jose Ignacio García Pérez, Uniwersytet Pablo de Olavide. Na przykładzie Niemiec pokazano natomiast, że niepewność związana z posiadaniem kontraktu czasowego może mieć wpływ na dzietność  - Wolfgang Auer. W trakcie trzeciej sesji zaprezentowano rozwiązania mające na celu zapobieganie dualizmowi rynku pracy i łagodzenie jego skutków. Zwrócono między innymi uwagę na zagrożenia związane z luką w ochronie zatrudnienia osób z kontraktami terminowymi i stałymi umowami o pracę oraz przedstawiono szereg argumentów na rzecz wprowadzenia tzw. jednego kontraktu (single contract) w krajach borykających się z nadużywaniem umów czasowych - Marcel Jansen, Autonomiczny Uniwersytet w Madrycie. Zaprezentowano także analizę potencjalnego wpływu na gospodarkę wprowadzenia jednego kontraktu w Hiszpanii - Victoria Osuna Padilla, Uniwersytet Pablo de Olavide. Omówiono również zmiany wprowadzone w 2013 roku na Słowacji w celu ograniczenia stosowania nietypowych form zatrudnienia, podobnych do polskich umów o dzieło - Peter Goliaš, INEKO. W ostatnim z wystąpień przedstawiono propozycje rozwiązań mających na celu jego ograniczenie nadużywania umów cywilnoprawnych w Polsce poprzez wprowadzenie jednego kontraktu, zmiany w PIT oraz kodeksie pracy (Piotr Lewandowski, IBS). Dyskusja w tej sesji przyniosła szereg ciekawych pomysłów dotyczących możliwości uporania się z problemem nadużywania umów cywilnoprawnych w Polsce. Drugi dzień konferencji poświęcono w pierwszej części płacy minimalnej. Podkreślono, że wpływ płacy minimalnej na łączny poziom zatrudnienia w krajach rozwiniętych jest umiarkowany, choć może być istotny dla wybranych grup pracowników, a z punktu widzenia redystrybucji płaca minimalna powinna być analizowana w szerszym kontekście polityk podatkowo-transferowych danego kraju - Herwig Immervol, OECD. Zwrócono także uwagę na trwającą w ostatnim czasie debatę o wspólnej dla krajów UE płacy minimalnej i na potencjalne efekty takiego rozwiązania podkreślając, że wyższym płacom minimalnym często towarzyszy niższe objęcie siły roboczej jej stosowaniem Andrea Garnero, Paris School of Economics, SBS-EM. W kolejnych wystąpieniach omówiono konsekwencje szybkiego podnoszenia płacy minimalnej dla wielkości i struktury zatrudnienia w Polsce - Piotr Lewandowski, IBS, skutki wprowadzenia płacy minimalnej w RPA (Haroon Bhorat, Development Policy Research Unit Cape Town) oraz zalecenia dla ustalania płac minimalnych w krajach rozwijających się - Michael Weber, Bank Światowy.   Ostatnią sesję poświęcono nierównościom dochodowym. Zwrócono uwagę na fakt, że na nierówności dochodów i ryzyko ubóstwa kapitalne znaczenia ma rozkład aktywności zawodowej wśród gospodarstw domowych - Wiemer Salverda, AMCIS Uniwersytet Amsterdamski. Omówiono również potencjalny wpływ wprowadzenia płacy minimalnej w Niemczech w wysokości 8,5euro za godzinę od 2015 roku na zróżnicowanie dochodów ludności - Kai-Uwe Müller, DIW. Przedstawiono także rozwiązania podatkowo-świadczeniowe dla Polski, mogące zachęcić pary posiadające dzieci do zwiększenia aktywności zawodowej - Michał Myck, CenEA oraz pokazano, w jakim stopniu system zabezpieczenia społecznego na Litwie zabezpiecza gospodarstwa domowe przed ubóstwem w następstwie szoków makro- i mikroekonomicznych - Jekaterina Navicke, Uniwersytet Wileński. W konferencji wzięło udział około 100 osób.  

 Session 1. Causes of labour market duality

screenshot screenshotscreenshotscreenshotscreenshot screenshot  

Session 2. Consequences of labour market duality

screenshotscreenshotscreenshot

Session 3. Policy responses to labour market duality

screenshotscreenshotscreenshot screenshot screenshot  

Session 4. Minimum wage, employment and wages

screenshotscreenshotscreenshot screenshotscreenshot  

Session 5. Poverty, jobs and inequality

screenshotscreenshotscreenshotscreenshotscreenshotscreenshot  
wszystkie wydarzenia