Celem głównym ekspertyzy jest ocena wpływu wielkości i struktury całości wydatków poniesionych w ramach Narodowego Planu Rozwoju w okresie 2004-2009 na zmiany struktury gospodarki polskiej w kontekście realizacji strategicznych celów prorozwojowych kraju. Analiza koncentruje się na oddziaływaniu pomocy na gałęzie innowacyjne oraz na regionalnej alokacji środków. Pośrednio badaniu podlegał wpływ zrealizowanych projektów na osiągnięcie i utrzymanie w dłuższym okresie wysokiego wzrostu PKB oraz zwiększenia poziomu zatrudnienia i wykształcenia.

wszystkie publikacje