Celem raportu Sprawność Instytucjonalna państwa jest dokonanie oceny efektywności administracji publicznej oraz otoczenia regulacyjnego w Polsce w oparciu o uznane międzynarodowe wskaźniki jakości instytucji. Szczególny nacisk zostanie położony na analizę zachodzących w tym obszarze zmian, zarówno co do wartości bezwzględnej, jak i na tle innych państw, w okresie 2007-2010 (rok 2006 jako bazowy). Przyjęty zakres czasowy wynika stąd, że sprawność instytucjonalna państwa we wcześniejszym okresie była już przedmiotem analizy w innych raportach (np. IBS 2008). Ponadto, w ciągu ostatnich 3 lat podjęto szereg działań mających na celu poprawę pozycji Polski w rankingu państw pod względem jakości instytucji, np. w zakresie obciążeń biurokratycznych związanych z zakładaniem firmy. Istnieje w związku z tym potrzeba oceny efektywności tych działań. Analiza sprawności instytucjonalnej państwa przeprowadzona zostanie w kontekście celów i priorytetów rozwojowych zawartych w dokumentach strategicznych, między innymi takich jak Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015, Strategia Informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej – ePolska na lata 2004-2006 oraz Plan Informatyzacji Państwa na lata 2007-2010, Strategia Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego do roku 2013 oraz Strategia Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 2009-2015, Program Reformy Regulacji (MG, 2006), czy Program Zwalczania Korupcji – Strategia Antykorupcyjna (MSWIA, 2002, I i II etap wdrażania).

rok wydania: 2011

język : polski

autorzy:
wszystkie publikacje