Opracowanie koncentruje się na problemie wpływu Funduszy Strukturalnych na gospodarkę Polski w latach 2007-2013. Oceny tej dokonano przy pomocy rozbudowanego, strukturalnego modelu cyklu koniunkturalnego, zbudowanego w oparciu o metodologię dynamicznej, stochastycznej równowagi ogólnej (DSGE). Model taki umożliwia zbadanie interakcji między wydatkami publicznymi a zachowaniem się podstawowych agregatów makroekonomicznych, takich jak produkt, konsumpcja, inwestycje, bezrobocie, czy zatrudnienie.

rok wydania: 2007

język : polski

kategorie tematyczne : ,

autorzy:
wszystkie publikacje