Porównanie szwajcarskiej, niemieckiej i polskiej reguły fiskalnej przy użyciu symulacji Monte Carlo

8 listopada 2019
abstrakt:

Autorzy oceniają wpływ reguł fiskalnych obowiązujących w Polsce, Szwajcarii i Niemczech na politykę fiskalną. W analizie ustalono relacje pomiędzy PKB, dochodami publicznymi i wydatkami, szacując model VAR na podstawie danych amerykańskich z lat 1960-2015. Nakładając na te relacje politykę fiskalną implikowaną przez daną regułę, przeanalizowano symulowane ścieżki zadłużenia, deficytów i wydatków w kategoriach stabilności i cykliczności. Stwierdzono, że reguły szwajcarska i niemiecka są konserwatywne i stabilizują deficyty na niskim poziomie. Może to jednak nadal nie wystarczyć do ustabilizowania długu, w dłuższej perspektywie czasowej, w ścisłym znaczeniu tego słowa. Polska reguła stabilizuje poziom zadłużenia na poziomie około 40-50% PKB w dłuższym horyzoncie czasowym. Wszystkie reguły implikują antycykliczną politykę fiskalną: wzrost relacji deficytu do PKB wynikający z cyklicznych zmian luki PKB wynosi do ok. 2,2 pp, 3,3 pp i 3,9 pp dla, odpowiednio, reguł z Polski, Szwajcarii i Niemiec. Wyniki dotyczące antycykliczności można uznać za zadowalające dla reguł szwajcarskiej i niemieckiej.

kody JEL: 
rok wydania: 2019
język: angielski
Kategoria publikacji: 
seria wydawnicza: IBS Working Paper
numer publikacji: 10/2019
ISSN: 2451-4373
autorzy:

Instytut Badań Strukturalnych

Instytut Badań Strukturalnych

Skip to content