On-the-jobs-search i endogeniczna destrukcja w modelu DSGE z silną heterogenicznością ex-post

6 grudnia 2011
abstrakt:

W pracy zaprezentowano rozbudowany model klasy DSGE z mechanizmem poszukiwań na rynku pracy, endogeniczną destrukcją miejsc pracy, uwzględniający występowanie trzech stanów na rynku pracy oraz kompletną macierz przepływów pomiędzy nimi. Dodatkowo w modelu uwzględniono istnienie zagranicy, banku centralnego oraz polityki monetarnej, sektora bankowego oraz rządowego. Do rozwiązania modelu wykorzystujemy nowatorską metodę numeryczną zaproponowaną w pracy Antosiewicz et al. (2011), umożliwiającą wprowadzenie rozbudowanej heterogeniczności agentów. Z kolei trójstanowość na rynku pracy modelowana jest metodą próbkowania zgodnie z pracą Antosiewicz et al. (2011). Model jest estymowany na podstawie danych makroekonomicznych metodami bayesowskimi osobno dla ośmiu państw grupy OECD – Czech, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Polski, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych, dzięki czemu możliwe jest identyfikowanie różnic w przebiegu procesów gospodarczych pomiędzy nimi oraz ich źródeł. Pokazujemy, że model cechuje się wysoką zdolnością do odwzorowania zachowania się głównych makroekonomicznych agregatów w cyklu koniunkturalnym. Dodatkowo, dla wszystkich państw udaje się uzyskać zbliżone do rzeczywistych wielkości przepływów na rynku pracy oraz jakościowo poprawną krzywą Beveridge’a.

kody JEL: 
rok wydania: 2011
język: polski
Kategoria publikacji:  ,
ISSN: 2451-4373
autorzy:

Instytut Badań Strukturalnych

Instytut Badań Strukturalnych (IBS)

Skip to content