Raport jest podsumowaniem badania ewaluacyjnego pt. Ocena wpływu inwestycji w ramach działania 9.1, 9.4, 9.5, 9.6 oraz 10.3 PO IiŚ na realizację zobowiązań wynikających z Dyrektywy 2009/28/WE prowadzonego przez Instytut Badań Strukturalnych na zlecenie Ministerstwa Gospodarki od lipca do października 2012 r. Przedstawione w raporcie wyniki zostały opracowane na podstawie analizy dostępnych materiałów kontekstowych i danych statystycznych, analizy dokumentacji dofinansowanych projektów oraz ilościowych i jakościowych badań interesariuszy interwencji.
Wszystkie analizowane działania PO IiŚ należy ocenić jako zgodne z zapisami Dyrektywy 2009/28/WE oraz ściśle z nią powiązanego Krajowego planu działań na rzecz energii ze źródeł odnawialnych. Wpływ dofinansowanych projektów na wypełnienie zobowiązań wynikających z tych dokumentów jest jednak sumarycznie niski, a w odniesieniu do niektórych celów cząstkowych - pomijalnie mały. Jest to przede wszystkim konsekwencją przyjętej formuły wsparcia (dotacje zamiast instrumentów zwrotnych) oraz wielu innych szczegółowych rozwiązań (poziom dofinansowania, kryteria wyboru, minimalne i maksymalne wielkości wsparcia itp.)
wszystkie publikacje