'Raport "Mix energetyczny 2050. Analiza scenariuszy dla Polski" jest pierwszym tego rodzaju opracowaniem, które z jednej strony podsumowuje wyniki dotychczasowych  projekcji  przyszłej  struktury  wytwarzania energii w Polsce, a z drugiej przedstawia zestaw wniosków i rekomendacji służących wypra-cowaniu  Narodowego  Programu  Rozwoju  Gospodarki Niskoemisyjnej.

"Kilkanaście lat po podpisaniu Ramowej konwencji  Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, pojawia się coraz więcej analiz wskazujących, że zrównoważony charakter rozwoju nie oznacza, że musi on być wolniejszy czy mniej atrckcyjny dla obecnego pokolenia. Jedną z najnowszych, kluczowych inicjatyw OECD jest wspieranie przejścia swoich członków – w tym Polski – do zrównoważonego „zielonego  wzrostu”.

Niskoemisyjny rozwój oznacza bowiem bardziej efektywne gospodarowanie zasobami naturalnymi oraz możliwość uniknięcia negatywnych skutków ekologicznych w przyszłości. Polska, realizując w ramach Unii ambitne cele polityki  klimatycznej  UE,  musi  być  przygotowana  na dalszą redukcję emisji w razie zawarcia globalne-go porozumienia w tej sprawie nasz kraj będzie bowiem znajdował się w grupie państw rozwiniętych, wspomagających  kraje  rozwijające  się  w  przejściu do  niskoemisyjnego  rozwoju  oraz przejmujących większość  wysiłku  redukcyjnego  w  najbliższym półwieczu.

Określenie optymalnej drogi przejścia do mixu energetycznego odpowiadającego na wyzwania stojące przed polską gospodarką wymaga uważnej analizy kosztów i korzyści każdej z alternatywnych możliwości zmiany mixu. Przy tym analiza ta nie powinna ograniczać się jedynie do samego sektora energetycznego, ale też brać pod uwagę jego oddziaływanie na całą gospodarkę. Tylko  po  rozpatrzeniu  szerokiego  wachlarza  opcji technologicznych,  przeanalizowaniu  wszystkich za i przeciw każdego elementu mixu, wysłuchaniu wszystkich  głosów  w  dyskusji  publicznej  oraz  po uwzględnieniu nie dającej się uniknąć niepewności planowania w perspektywie kilkudziesięciu lat można sformułować  rekomendacje  dotyczące  wizji  zmian struktury energetycznej Polski do 2050 roku." - piszą autorzy we wstępie.

rok wydania: 2011

język : polski

autorzy:
wszystkie publikacje