Lubelszczyzna 2020: Rozwój, ale w jakim kierunku?

30 września 2011

Przedstawiamy Państwu publikację, która stanowi podsumowanie prowadzonych przez nas badań nad kierunkami rozwoju Lubelszczyzny.

W części pierwszej przedstawiliśmy diagnozę sytuacji społeczno-ekonomicznej Lubelszczyzny. Jej treść pokrywa się w dużej mierze (choć nie w pełni) z przygotowanym wcześniej i opublikowanym już na tej stronie raportem: Sytuacja społeczno-gospodarcza Lubelszczyzny 1999-2009.

Na część drugą składa się analiza kierunków rozwoju przedsiębiorstw regionu, opracowana na podstawie przeprowadzonego przez nas badania ankietowego.

Część trzecia to trzy scenariusze rozwoju regionu, powstałe w oparciu o model gospodarki Lubelszczyzny i aplikację prognostyczną (dostępną na stronie internetowej). Scenariusz pierwszy pokazuje, jak będzie wyglądać Lubelszczyzna w roku 2020, jeśli dotychczasowe trendy rozwoju (zdiagnozowane w części pierwszej) zostaną utrzymane. Scenariusz drugi zakłada, że dzięki korzystnym uwarunkowaniom zewnętrznym oraz odpowiedniej polityce regionalnej na Lubelszczyźnie nastąpi nowa industrializacja: wzrośnie eksploatacja surowców naturalnych (węgiel, gaz łupkowy) oraz rozwinie się przemysł. W scenariuszu trzecim przyjęto natomiast, że na Lubelszczyźnie nastąpi rewolucja agrarna: rozwinie się rolnictwo ekologiczne a rolnictwo konwencjonalne zostanie zmodernizowane. Równocześnie wzrośnie popyt na produkty żywnościowe Lubelszczyzny. Podsumowaniem tej części jest próba odpowiedzi na pytanie, który z tych scenariuszy jest najlepszy dla Lubelszczyzny.

Podsumowaniem całej publikacji są zaś wnioski i rekomendacje dla polityki regionalnej. Najpierw przedstawiliśmy, gdzie leży potencjał Lubelszczyzny, iktóry może się stać podstawą jej przyszłego rozwoju. Następnie wskazaliśmy najważniejsze bariery, które utrudniają wykorzystanie potencjału regionu. Na końcu zaproponowaliśmy, co mogłyby zrobić władze regionu, żeby przezwyciężyć te bariery i wesprzeć rozwój Lubelszczyzny.

rok wydania: 2011
Skip to content