Raport podsumowuje wyniki prac analitycznych zrealizowanych w ramach badania ,,Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim: aktualne działania, zagrożenia, potrzeby i kierunki rozwoju”. Prace te obejmowały 3  główne obszary badawcze: stworzenie modelu oceny kapitału ludzkiego, sformułowanie kompleksowej diagnozy kapitału ludzkiego w województwie zachodniopomorskim oraz przeanalizowanie poszczególnych instrumentów wsparcia kapitału ludzkiego, wraz z zaproponowaniem rekomendacji dla polityki regionalnej w tym zakresie.

rok wydania: 2010

język : polski

wszystkie publikacje