abstrakt:

W pracy zaprezentowano rozbudowany model klasy DSGE z mechanizmem poszukiwań na rynku pracy, endogeniczną destrukcją miejsc pracy, uwzględniający występowanie trzech stanów na rynku pracy oraz kompletną macierz przepływów pomiędzy nimi. Dodatkowo w modelu uwzględniono istnienie zagranicy, banku centralnego oraz polityki monetarnej, sektora bankowego oraz rządowego. Do rozwiązania modelu wykorzystujemy nowatorską metodę numeryczną zaproponowaną w pracy Antosiewicz et al. (2011), umożliwiającą wprowadzenie rozbudowanej heterogeniczności agentów. Z kolei trójstanowość na rynku pracy modelowana jest metodą próbkowania zgodnie z pracą Antosiewicz et al. (2011). Model jest estymowany na podstawie danych makroekonomicznych metodami bayesowskimi osobno dla ośmiu państw grupy OECD - Czech, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Polski, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych, dzięki czemu możliwe jest identyfikowanie różnic w przebiegu procesów gospodarczych pomiędzy nimi oraz ich źródeł. Pokazujemy, że model cechuje się wysoką zdolnością do odwzorowania zachowania się głównych makroekonomicznych agregatów w cyklu koniunkturalnym. Dodatkowo, dla wszystkich państw udaje się uzyskać zbliżone do rzeczywistych wielkości przepływów na rynku pracy oraz jakościowo poprawną krzywą Beveridge'a.

kody JEL: , , , ,

rok wydania: 2011

język : polski

kategorie tematyczne : ,

autorzy:
Paweł Kowal

Instytut Badań Strukturalnych (IBS)

Marek Antosiewicz

Instytut Badań Strukturalnych

Piotr Lewandowski

Instytut Badań Strukturalnych (IBS), Warszawa, oraz IZA, Bonn.

wszystkie publikacje