W niniejszym opracowaniu staramy się identyfikować zarówno te obszary, które stanowią mocną stronę Warszawy w zakresie tworzenia, rozwijania i przyciągania kapitału ludzkiego, jak i te, w których Warszawa różni się na niekorzyść od innych miast w Polsce i od tendencji i wzorów obserwowanych w innych krajach UE oraz OECD. Przyglądamy się zarówno pewnym wskaźnikom ilościowym, zdającym sprawę z ogólnego poziomu i jakości wykształcenia mieszkańców Warszawy na różnych poziomach kształcenia, ale też działaniom instytucji miejskich w zakresie wspierania rozwoju kapitału ludzkiego w takich obszarach, jak edukacja, kształcenie ustawiczne, kultura i sport.

rok wydania: 2008

język : polski

wszystkie publikacje