Celem opracowania jest przygotowanie algorytmu i instrumentu analitycznego, które wykorzystane przez Ministerstwo Gospodarki w ramach prac nad Narodowym Programem Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej (NPRGN) pozwolą na ocenę, czy narzędzia polityki, które zostaną w nim zawarte, wiążą się z zagrożeniami „wypływu emisji” (tzw. carbon leakage). Zagrożenie to związane jest z ryzykiem przeniesienia produkcji z Polski do innych krajów o mniej rozbudowanej polityce klimatycznej niż UE i ewentualnie prowadzić może do globalnego wzrostu emisji gazów cieplarnianych „zawartych” w importowanych towarach.
Istotą algorytmu jest:
a) identyfikacja sektorów zagrożonych wypływem emisji (co uczyniono w niniejszym opracowaniu),
b) schemat postępowania zmierzający do oceny skali zagrożenia (ryzyka) zastąpienia produkcji rodzimej produkcją zagraniczną w poszczególnych rodzajach działalności gospodarczej (które są podatne na „wypływ” emisji),
c) stworzenie analitycznego modułu o charakterze ilościowym, który umożliwi w praktyce oszacowanie zmiany emisji globalnych w sytuacji wystąpienia „wypływu” emisji, z uwzględnieniem oddziaływania różnego rodzaju narzędzi zapisanych NPRGN na emisje krajowe.

rok wydania: 2012

język : polski

autorzy:
wszystkie publikacje