II Konferencja "Jobs and Development"

IBS_Jobs_and_development_conference_2019_1

Waszyngton

rozpoczęcie

zakończenie

Druga edycja współorganizowanej przez IBS konferencji Jobs and Development odbyła się w Waszyngtonie, USA, w dniach 6-7 czerwca 2019 r. Tematem wiodącym była “Poprawa sytuacji na rynkach pracy krajów rozwijających się”.
Prawie 80 naukowców z ponad 20 krajów przedstawiło swoje badania dotyczące kluczowych zagadnień z obszaru rynku pracy i polityki zatrudnienia, takich jak automatyzacja i przyszłość pracy, równość płci, przedsiębiorczość, wzrost gospodarczy, rozwój terytorialny i miejsca pracy, zabezpieczenie społeczne, polityka płacowa, edukacja, szkolenia i umiejętności, a także praca w krajach niestabilnych i dotkniętych konfliktami.  
Wyzwania dla polityki publicznej w krajach o niskim poziomie dochodu
Otwierające konferencję uwagi wygłosili Gary S. Fields (Cornell University i IZA), Piotr Lewandowski (IBS i IZA) oraz Ian Walker (Bank Światowy). Następnie Ian Walker poprowadził panel dyskusyjny z decydentami i przedstawicielami instytucji międzynarodowych zajmujących się rozwojem i rynkiem pracy. W panelu udział wzięli: Steven Ayres (DFID), Prakash Loungani (Międzynarodowy Fundusz Walutowy), Indhira Santos (Bank Światowy) i Kunal Sen (UNU-WIDER, Uniwersytet w Manchesterze i IZA). Dyskusja dotyczyła projektowania instytucji rynku pracy i zabezpieczenia społecznego, przyszłości miejsc pracy w rolnictwie oraz dostępu kobiet do miejsc pracy w krajach rozwijających się.
Technologia, wzrost gospodarczy i zatrudnienie
W programie konferencji znalazły się znakomite wykłady Darona Acemoglu (MIT i IZA) i Ricardo Hausmanna (Harvard Kennedy School).
Daron Acemoglu przedstawił model produkcji oparty na zadaniach. Model ten pozwala wyizolować różne efekty postępu technologicznego: wzrost produktywności, zastępowanie pracy ludzkiej i tworzenie nowych zadań dla ludzi. Na podstawie danych dla Stanów Zjednoczonych Acemoglu pokazał, że od lat 80. XX wieku charakter postępu technologicznego zmienił się. Automatyzacja w coraz większym stopniu wypiera pracowników. Skala tworzenia nowych zadań dla ludzi jest mniejsza niż w drugiej połowie XX wieku. Zmiana charakteru postępu technologicznego powoduje wolniejszy wzrost płac i mniejszy popyt na pracę.
Ricardo Hausmann argumentował, że rozwiązań problemów na rynku pracy należy często szukać nie tyle w regulacjach i interwencjach na rynku pracy, co w usuwaniu przeszkód strukturalnych, które ograniczają popyt na pracę. Przeszkody te mogą być różne w różnych krajach. Pokazał, że dla sukcesów rozwojowych kluczowe są: złożoność przestrzeni produktowej (ang. complexity), know-how i efekty aglomeracji. Migracje i infrastruktura wspierająca mobilność mają zasadnicze znaczenie dla podnoszenia know-how i złożoności produkcji w krajach słabiej rozwiniętych.
Przedstawiciele IBS
Nasz instytut reprezentowali Piotr Lewandowski, Iga Magda i Michał Myck (CenEA). Piotr Lewandowski przedstawił artykuł na temat międzynarodowych różnic w strukturze zadań zawodowych oraz znaczenia technologii, globalizacji i umiejętności dla wyjaśnienia tych różnic. Iga Magda przedstawiła artykuł na temat różnic w lukach płacowych między kobietami i mężczyznami pomiędzy firmami krajowymi a zagranicznymi. Michał Myck przedstawił badanie ekonomicznych konsekwencji prześladowań politycznych, dotyczące prześladowań i dyskryminacji na rynku pracy w czasach reżimu komunistycznego w byłej Czechosłowacji.  
Strona konferencji

Więcej informacji na temat konferencji znajduje się na stronie: http://jobsanddevelopmentconference.org/.

 
Organizatorzy

Institute of Labor Economics (IZA)

Bank Światowy

The Network on Jobs and Development (NJD)*

*Grupa pięciu instytucji: Development Policy Research Unit at University of Cape Town (DPRU), HKUST Institute for Emerging Market Studies (HKUST IEMS), Indian Council for Research on International Economic Relations (ICRIER), Institute for Structural Research (IBS), Latin American and Caribbean Economic Association (LACEA).

wszystkie wydarzenia