Ewaluacja programu wsparcia osób młodych na rynku pracy

2017.07.24 - power - books
II raport wskaźnikowy z badania efektów wsparcia zrealizowanego na rzecz osób młodych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

W raporcie przedstawiono ocenę skuteczności działań wspierających osoby w wieku 15-29 lat niepracujące oraz niekształcące się i niebiorące udziału w szkoleniach (tzw. NEET). Analizie poddano działania prowadzone w ramach Osi Priorytetowej I programu PO WER. Na ocenę składa się:

 • badanie wskaźnikowe, w którym analizowana jest sytuacja osób 6 miesięcy po zakończeniu udziału w Programie (II edycja badania);
 • badanie panelowe przeprowadzone 18 miesięcy po zakończeniu udziału w Programie na osobach opisanych w I badaniu wskaźnikowym (badanie ankietowe przeprowadzone w 2016 roku);
 • analiza efektywności netto wsparcia wykorzystująca dane z rejestru bezrobotnych (tzn. porównanie szans uczestników wsparcia na opuszczenie rejestru bezrobotnych z szansami podobnych osób nieuczestniczących w Programie).

Analiza wskazuje, że Program ułatwia osobom młodym znalezienie pracy w większym stopniu niż standardowa pomoc uzyskiwana z Powiatowych Urzędów Pracy (PUP). W 6 miesięcy po zakończeniu udziału w Programie: 60% osób pracuje (14% prowadzi własną działalność gospodarczą), a kolejne 27,5% osób bierze udział w kształceniu lub szkoleniach. Efekty aktywizacji są trwałe - po 18 miesiącach od zakończenia wsparcia 87% osób utrzymało pracę, 82% osób kontynuowało własną działalność gospodarczą, a 70% osób kontynuowało kształcenie. Wsparcie w ramach Programu jest szczególnie skuteczne w przypadku osób znajdujących się w trudniejszej sytuacji na rynku pracy: długotrwale bezrobotnych, słabo wykształconych oraz mieszkających na terenach wiejskich.

 

IBS_pl_24.07._bezrobocie_power_niekorzystna_sytuacja

 

Zachęcamy do zapoznania się z całym raportem:

Baran, J., Hardy, W., Kalinowski, H., Magda, I. (red.) (2017). Badanie efektów wsparcia zrealizowanego na rzecz osób młodych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. II Raport Wskaźnikowy. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju. -> przeczytaj,

 

oraz dodatkowymi materiałami:

 • broszura informacyjna -> pobierz,
 • streszczenie przygotowane przez IBS -> poniżej.

***


Raport został przygotowany przez konsorcjum IBS, IMAPP i IQS na zlecenie Ministerstwa Rozwoju w ramach projektu "Badanie efektów wsparcia zrealizowanego na rzecz osób młodych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój" realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Raport jest drugim z serii pięciu raportów wskaźnikowych zaplanowanych w ramach projektu.

 

Powiązane dokumenty:

 • broszura informacyjna dotycząca badania -> pobierz
 • I raport wskaźnikowy:
  Baran, J., Kalinowski, H., Leszczyńska, B., Lis, M. (red.) (2016). Badanie efektów wsparcia zrealizowanego na rzecz osób młodych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. I Raport Wskaźnikowy. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju. -> przeczytaj (broszura informacyjna -> pobierz)
 • I raport tematyczny:
  Ministerstwo Rozwoju (2015). Badanie efektów wsparcia zrealizowanego na rzecz osób młodych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. I Raport Tematyczny. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju. -> przeczytaj

am

wszystkie wiadomości