Ubóstwo energetyczne jest przedmiotem badań ekspertów IBS od 2015 roku. Wypracowaliśmy i zaadaptowaliśmy do polskich warunków miary ubóstwa energetycznego stosowane w Unii Europejskiej. Udoskonalamy metodologię pomiaru, prowadzimy badania grupy dotkniętej problemem oraz przedstawiamy propozycje ograniczenia zjawiska w Polsce.

 

Dotychczas nasze badania były skoncentrowane na:

  • oszacowaniu skali zjawiska w Polsce przy zastosowaniu odpowiedniej metodologii;
  • analizie charakterystyk ubogich energetycznie gospodarstw domowych;
  • analizie relacji pomiędzy ubóstwem energetycznym a innymi formami wykluczenia społecznego;
  • analizie zróżnicowania regionalnego zjawiska (z uwzględnieniem różnic pomiędzy obszarami miejskimi i wiejskimi jak i pomiędzy województwami);
  • skonstruowaniu przykładowych instrumentów polityk publicznych mających zapobiegać rozprzestrzenianiu się ubóstwa energetycznego w Polsce w przyszłości oraz ocenie ich skuteczności z wykorzystaniem modelu mikrosymulacyjnego;
  • analizie zależności pomiędzy zanieczyszczeniem powietrza a ubóstwem energetycznym i wskazaniem optymalnych metod jednoczesnego przeciwdziałania obydwu zjawiskom.

Wyniki naszych badań zostały opisane w kilkunastu publikacjach oraz zaprezentowane podczas wielu seminariów i konferencji naukowych w kraju i za granicą. Wszystkie publikacje oraz relacje z wydarzeń IBS dotyczących ubóstwa energetycznego publikujemy poniżej.

Wsparcie techniczne w zdefiniowaniu, pomiarze oraz monitoringu ubóstwa energetycznego

Obecnie badania zjawiska ubóstwa energetycznego prowadzimy w ramach dwóch projektów. Wspólnie z Krajową Agencją Poszanowania Energii (KAPE) realizujemy projekt na zlecenie Forum Energii, w ramach którego przygotowujemy dokument na temat  strategicznych kierunków transformacji obszaru zaopatrzenia w ciepło w Polsce. Eksperci KAPE odpowiadają za opracowanie propozycji scenariuszy rozwoju obszaru zaopatrzenia w ciepło oraz cele strategiczne 2030 / 2050. Zadaniem ekspertów IBS jest diagnoza potencjalnego wpływu zmian na ryzyko ubóstwa energetycznego oraz zaproponowanie mechanizmów osłonowych.

 

Od czerwca jesteśmy także liderem projektu pt. „Wsparcie techniczne w zdefiniowaniu, pomiarze oraz monitoringu ubóstwa energetycznego w Polsce” realizowanego wspólnie z E&Y na zlecenie Komisji Europejskiej dla Ministerstwa Energii. W ramach projektu pogłębiamy dotychczas prowadzone badania poprzez:

  • opracowanie trzech wariantów definicji ubóstwa energetycznego w Polsce,
  • stworzenie listy wskaźników służących pomiarowi tego zjawiska, ich ocenę pod względem jakości i dostępności danych,
  • stworzenie modelu statystycznego pozwalającego na monitorowanie ubóstwa energetycznego w Polsce.

Projekty realizujemy do końca listopada br.

Finansowanie

W latach 2015-2016 oraz 10-12.2017 projekt był finansowany ze środków European Climate Foundation. W roku 2018 projekt jest realizowany w ramach zleceń dla Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Forum Energii oraz Ministerstwa Energii (na zlecenie Komisji Europejskiej).

Osoby realizujące projekt w roku 2018/2019

kierownik projektu, ekspert - Piotr Lewandowski

eksperci - Jakub Sokołowski, Aneta Kiełczewska, Jan Rutkowski, Aleksander Szpor

kontakt: jakub.sokolowski@ibs.org.pl

osoby z IBS