logo

Projekt "Partnerstwo na rzecz zatrudnienia młodzieży" stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, jak skuteczne jest wsparcie młodych na rynku pracy. Celem projektu jest ewaluacja efektywności wsparcia na rzecz osób młodych w Hiszpanii, na Węgrzech, we Włoszech i w Polsce.

 

Projekt skupi się na badaniu polityk walczących z bezrobociem i biernością młodych wynikających z europejskiego programu „Gwarancja dla młodzieży”. System gwarancji mający za zadanie wspierać młode osoby na rynku pracy wystartował w 2013 roku, jednak jego efekty nie były jeszcze przedmiotem ewaluacji w perspektywie międzynarodowej.

Wspólnym wyzwaniem krajów uczestniczących w projekcie jest wysokie bezrobocie wśród osób młodych i niski potencjał przeprowadzania wysokiej jakości ewaluacji działań mających służyć poprawie sytuacji osób młodych na rynku pracy.

 

W ramach projektu zostanie przeprowadzona ewaluacja dwóch rodzajów polityk rynku pracy:

  • działań służących zwiększeniu dostępności wsparcia dla osób młodych realizowanych przez Państwowe Służby Zatrudnienia (PSZ);
  • działań wspierających kreację miejsc pracy i zdobycie doświadczenia (np. staży/bonów stażowych, ze szczególnym uwzględnieniem zróżnicowania efektów wśród kobiet i mężczyzn.

Wykorzystane metody ewaluacyjne bazować będą na porównywalnych danych administracyjnych z czterech krajów uczestniczących. Ewaluacje zostaną uzupełnione o eksperymenty terenowe (RCT) na Węgrzech, w Polsce i w Hiszpanii. Celem planowanych eksperymentów jest ocena skuteczności interwencji mających rozszerzać zasięg wsparcia PSZ o  osoby młode pozostające poza rynkiem pracy i rejestrami urzędów pracy.

 

Ponadto, projekt zwiększy potencjał instytucji badawczych do realizacji badań ewaluacyjnych interwencji publicznych poprzez stworzenie międzynarodowej sieci badawczej, staże dla doktorantów oraz warsztaty przybliżające metody ewaluacyjne badaczom niezaangażowanym w projekt. W ramach projektu wykorzystywanie metod kontrfaktycznych oceny skuteczności działań na rynku pracy będzie promowane także wśród decydentów. Dzięki temu polityki walczące z bezrobociem i biernością osób młodych mogą stać się bardziej efektywne. 

 

***

The EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment

Projekt „Partnerstwo na rzecz zatrudnienia młodzieży – badania ewaluacyjne w Hiszpanii, Polsce, na Węgrzech i we Włoszech” finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, w ramach Funduszu na Rzecz Zatrudnienia Młodzieży EEA i Funduszy Norweskich. Fundusz ten został powołany przez Islandię, Norwegię i Liechtenstein w celu promowania zrównoważonego i wysokiej jakości zatrudnienia młodzieży w Europie.

Projekt realizowany jest przez:

Lider - IBS, Instytut Badań Strukturalnych (Polska)

Budapest Institute for Policy Analysis (Węgry)

Collegio Carlo Alberto (Włochy)

Foundation for Applied Economics Studies - FEDEA (Hiszpania)

National Institute for the Analysis of Public Policies - INAPP (Włochy)

University of the Basque Country (Hiszpania)


Partnerzy eksperccy

NHH Norwegian School of Economics (Norwegia)

Paris School of Economics (Francja)

Bank Światowy

kierownik: Iga Magda

analitycy: Marta Palczyńska, Jan Gromadzki, Mateusz Smoter

kontakt : yepartnership@ibs.org.pl

osoby z IBS

partnerzy