abstrakt:

W niniejszym artykule analizujemy zmiany w strukturze zadań wykonywanych w pracy w 12 krajach europejskich w okresie 1998 – 2014, ze szczególnym uwzględnieniem różnic pomiędzy kohortami oraz pracownikami w różnym wieku. Zastosowaliśmy podejście zaproponowane przez Autora et al. (2003) oraz Acemoglu & Autor (2011). Wykorzystaliśmy bazę danych charakterystyk zawodów O*NET połączoną z bazą danych indywidualnych EU-LFS, aby stworzyć pięć miar zadań wykonywanych w pracy: nierutynowych kognitywno-analitycznych, nierutynowych kognitywno interpersonalnych, rutynowych kognitywnych, rutynowych manualnych oraz nierutynowych manualnych fizycznych. Wykazaliśmy, że przejście od prac rutynowych w kierunku prac nierutynowych następuje dużo szybciej wśród pracowników urodzonych w latach 1970-1989 niż wśród pracowników urodzonych w latach 1950-1969. W większości krajów starzenie się siły roboczej następowało istotnie szybciej w zawodach, które początkowo były bardziej rutynowe, gdyż udział młodych pracowników w tych zawodach malał. Osoby w zawodach bardziej rutynowych miały większe prawdopodobieństwo bycia bezrobotnym, szczególnie jeżeli były to osoby w wieku 15-34 lata - wskazują na to oszacowane przez nas modele regresji logistycznej.

słowa kluczowe: struktura zadań w zawodach, rutynizacja, starzenie się ludności, struktura zawodowa, O*NET

kody JEL: , ,

rok wydania: 2017

język : angielski

kategorie tematyczne :

seria wydawnicza : IBS Working Paper

numer publikacji : 01/2017

ISSN : 2451-4373

dodatkowe informacje: Dziękujemy uczestnikom Jobs and Development Conference 2016 w Waszyngtonie oraz konferencji NTA-11 w Saly za konstruktywne komentarze. Badanie zostało wsparte finansowo w ramach programu Network for Jobs and Development Banku Światowego. Opracowanie własne na podstawie danych liczbowych Eurostat i GUS. Eurostat nie ponosi odpowiedzialności za przedstawione wyniki i wnioski. Stosuje się zwyczajowe zastrzeżenia. Wszelkie błędy są nasze.

Projekt, w ramach którego powstała publikacja:

Jobs and Development: Creating Multi-Disciplinary Solutions

autorzy:
Szymon Górka

Instytut Badań Strukturalnych

Wojciech Hardy

Instytut Badań Strukturalnych

Roma Keister

Instytut Badań Strukturalnych

Piotr Lewandowski

Instytut Badań Strukturalnych

wszystkie publikacje