Seminarium EduMod. Strukturalny model symulacyjno-prognostyczny polskiej gospodarki

EduMod
Lepsze diagnozowanie i ewaluacja (ex-ante i ex-post) wzajemnego wpływu edukacji i kształcenia, zatrudnienia, bezrobocia, rozwoju gospodarczego...
17 kwietnia br. odbyło się w Warszawie seminarium, w czasie którego zaprezentowany został Strukturalny model symulacyjno-prognostyczny polskiej gospodarki uwzględniający zjawiska związane z kapitałem ludzkim, między innymi: edukację, kształcenie dorosłych, funkcjonowanie rynku szkoleniowego. Głównym zadaniem narzędzia jest wspieranie oceny wzajemnego wpływu edukacji i kształcenia, zatrudnienia, bezrobocia czy też rozwoju gospodarczego. Model - opracowany przez Instytut Badań Strukturalnych na zlecenie oraz przy wsparciu ekspertów Instytutu Badań Edukacyjnych - pozwala na lepsze diagnozowanie i ewaluację (zarówno ex-ante, jak i ex-post) zjawisk i decyzji podejmowanych na poziomie całego kraju, jak i poszczególnych województw.   Strukturalny model symulacyjno-prognostyczny polskiej gospodarki powstał w ramach projektu systemowego „Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki) przez Instytut Badań Edukacyjnych. Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na stronie eduentuzjasci.pl, tam też zostanie upubliczniony model.
wszystkie wydarzenia